Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

faculty of oriental studies english version

   

*układ chronologiczy (decyduje data deadline)

logo wydział orientalistyczny

wydział orientalistyczny
MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW

 szkoła języków wschodnich
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


!!!!! UWAGA !!!!! UWAGA !!!!! UWAGA !!!!!

ANKIETY STUDENCKIE

W dniach 25.05–8.06 (w ciągu dwóch ostatnich tygodni zajęć dydaktycznych) w systemie USOS zostaną uruchomione ankiety, które pozwolą studentom na wyrażenie opinii o zajęciach prowadzonych na Wydziale Orientalistycznym w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Krótka ankieta dla każdych zajęć będzie dostępna na indywidualnym koncie każdego studenta. Udział w badaniach ankietowych jest całkowicie anonimowy – system uniemożliwia identyfikację studentów, którzy wypełnią ankiety. Wyniki ankiet będą dostępne dla prowadzących zajęcia po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego.

Aby wyniki ankiet mogły dać wierny obraz dydaktyki na Wydziale, powinno je wypełnić jak najwięcej studentów. Udział w badaniach ankietowych nie jest obowiązkowy, ale wypełnienie ankiet może realnie przyczynić się do poprawy jakości kształcenia na WO.

Gorąco zachęcamy zatem wszystkich studentów Wydziału do wypełnienia ankiet!

Uwaga: Ankietom dot. poszczególnych zajęć będzie towarzyszyć ankieta ogólna, w której studenci będą mogli wyrazić opinię o pracy dziekanatów/sekretariatów ds. studenckich i bibliotek WO.

 


Ogłoszono nowe konkursy na stronie NCN

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
   
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
   
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
   
 • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy 

Termin składania wniosków w NCN w ww. konkursach to 15 czerwca 2016 r.
W BOB - do 8 czerwca.

szczegóły i informacje pomocnicze


Polska Bibliografia Naukowa (PBN) pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej.
 

W związku z Nowelizacją rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce uprzejmie informujemy, że dane dotyczące Państwa publikacji należy uzupełniać dwa razy do roku, tj.:

 • do 30 czerwca

 • do 31 grudnia

Uprzejmie prosimy o terminowe uzupełnianie danych!

Afiliacja - przypisz publikację do właściwej Jednostki!

Sposób prawidłowego zapisu można znaleźć TUTAJ [jpg] lub w formacie PDF


Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych już w 2017 roku!


Strona Jubileuszowa UW
https://uw200.uw.edu.pl/pl/ 

Strona Zjazdów Absolwentów
https://uw200.uw.edu.pl/pl/zjazd-absolwentow/ 


 

Aktualne oferty grantów i stypendiów z Euraxess, m. in. dla osób po doktoracie, dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów, dla naukowców z zagranicy, dla początkujących naukowców przed doktoratem itd.

 

 

więcej


A może HORYZONT 2020?

Premia na Horyzoncie – rozporządzenie weszło w życie!
7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia - http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf

oraz z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Ministerstwa podczas seminarium dot. Finansowania Nauki
Premia na Horyzoncie. Środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” - Barbara Wojciechowska-Grochola, Departament Nauki MNiSW

Na uwagę zasługują punkty 05-07:

Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku):

 • 1.20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
 • 2.25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro
 • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu.

więcej


Zapraszamy do uczestnictwa w Panelu Badań Społecznych!

Celem projektu jest stworzenie bazy osób chętnych do udziału w badaniach psychologicznych.
Aby dołączyć do Panelu Badań Społecznych, wystarczy zarejestrować się na stronie (klikając w link http://panel.psych.uw.edu.pl) i wziąć udział w badaniu wstępnym. Każdej internetowej ankiecie będzie towarzyszyło losowanie nagród. Wśród uczestników badania wstępnego zostaną rozlosowane czytnik e-booków Kindle oraz 10 kart prezentowych empik o wartości 50 zł.

Więcej informacji na naszym profilu na Facebooku  https://www.facebook.com/panelbadanprogram mobilności most
Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada. 

200 lat Uniwersytet Warszawski


Published with financial support from EU Erasmus Programme  

MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo