MAIN PUBLICATIONS 

Izabela Jaruzelska  

Authored books

 1. Gdy czytam Biblię w Izraelu (Reading the Bible in Israel), Seria Kryzysowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2002, pp. 156.
 2. Amos and the Officialdom in the Kingdom of Israel, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, pp. 240.
 3. Własność w prawie biblijnym (Property in the Biblical Law), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, pp. 206, (Ph.D. reworked).

Main articles

 1. Les prophetes face aux usurpations dans le royaume du Nord (The Prophets versus Usurpations in the Northern Kingdom), Vetus Testamentum 54, 2004, pp. 165-187.
 2. Twelve Tribes of Israel. Bible and History, in: The Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th April 1999, F.M. Stępniowski, (ed)., Instytut Archeologii UW, Warszawa 2003, pp. 75-85.
 3. Prophets and Coups d'État in the Kingdom of Israel (Preliminaria), Poznańskie Studia Teologiczne 12, 2002, pp. 19-31.
 4. 'Biblijne spojrzenie na własność' (Biblical Approach to Property), in: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz Octogenario dedicata, vol. 3, 2002, F. Lenort (ed.), pp. 50-59.
 5. 'Éléments de sociologie dans les interprétations de la Bible d'Henri Cazelles' (Elements of Sociology in Henri Cazelles's Interpretations of the Bible), Poznańskie Studia Teologiczne 11, 2001, pp. 35-43.
 6. 'Państwo i religia w świetle Księgi Ozeasza. Monarchia i formy kultu u schyłku królestwa Izraela' (The State and Religion in the Light of the Book of Hosea. Monarchy and Cult at the Decline of the Kingdom of Israel), Przegląd Orientalistyczny 1-2, 2001, pp. 71-80.
 7. 'Dwanaście plemion Izraela. Biblia a historia' (Twelve Tribes of Israel. Bible and History), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3-4, 2001, pp. 133-143.
 8. 'The King and Officials According to Hosea', Poznańskie Studia Teologiczne 10, 2001, pp.13-20.
 9. 'Amos et Osée face aux rois d'Israël' (Amos and Hosea versus the Kings of Israel) in: 'Prophetes et rois: Bible et Proche-Orient', Lectio divina, hors série, A. Lemaire (ed.), Les Éditions du Cerf, Paris 2001, pp. 145-176.
 10. 'Hosea and Monarchy. Prophets and Politics', Rocznik Orientalistyczny 53 (1), 2000, pp. 21-31.
 11. 'The Officials in the Kingdom of Israel in the Eighth Century B.C. in the Books of Amos, Hosea and Micah', Polish Journal for Biblical Research 1, 2000, pp. 9-24.
 12. 'Urzędnicy królewscy w VIII w. przed Chr. w Księdze proroka Amosa. Szkic z biblijnej teorii społeczeństwa' (Amos and Royal Officials in the Eighth Century B.C, An Essay on the Biblical Theory of Society), Poznańskie Studia Teologiczne 8, 1998, pp. 11-26.
 13. 'Sceaux hébreux et fonctionnaires israélites au VIIIeme siecle av. J-C.' (Hebrew Seals and Israelite Officials in the 8th Century B.C.), Rocznik Orientalistyczny 51 (1), 1996/1998, pp. 43-88.
 14. 'Royal Officials in the Book of Amos, 8th Century B.C. An Essay on the Social Theory of the Bible', Rocznik Orientalistyczny 50 (1), 1996, pp. 27-40.
 15. ''Amasyah - prêtre de Béthel - fonctionnaire royal. Un essai socio-économique' ('Amaziah - Priest of Bethel. A Socio-Economic Essay), Folia Orientalia 31, 1995, pp. 53-69.
 16. 'People Pronouncing Sentences in Court: Amos 5, 7-12. An Attempt at Sociological Identification', Folia Orientalia 30, 1994, pp. 77-94.
 17. 'Social Structure in the Kingdom of Israel in the Eighth Century B.C. as Reflected in the Book of Amos', Folia Orientalia 29, 1992-1993 , pp. 91-118.
 18. 'Niewolnicy za długi w dawnym Izraelu. O pewnym problemie socjologicznym w Pwt 15, 12-18 oraz Jer 34, 8-17' (Slaves for Debts in Ancient Israel. A Certain Sociological Problem in Deut 15,12-18 and Jer 34, 8-17), Poznańskie Studia Teologiczne 7, 1992, pp. 33-44.
 19. 'Biblijne społeczeństwo w świetle marksowskiej ekonomiczno-socjologicznej teorii własności' (Biblical Society in the Light of the Marxian Economic-Sociological Theory of Property), Studia Filozoficzne 11, 1988, pp. 133-146.
 20. 'Struktura społeczna dawnego Izraela na podstawie Kodeksu Przymierza Starego Testamentu' (Social Structure of the Old Israel Based on the Code of Covenant of the Old Testament), Euhemer 3, 1988, pp. 17-33.
 21. 'Ziemia jako "własność JHWH" w świetle ekonomiczno-socjologicznej teorii własności' (Land as YHWH's Property in Terms of Socio-Economic Theory of Ownership), Colloquia Communia 6, 1987, pp. 79-91.
 22. 22. '"Ziemia na własność" a "ziemia przebywania". Z badań nad stosunkami własności w Starym Testamencie' (Some Problems Connected with the Law of Ownership in the Old Testament), Poznańskie Studia Teologiczne 5, 1984, pp. 109-118.

Conference papers

 1. State and Religion in the Light of the Books of Amos and Hosea w: Matthias Augustin/Hermann Michael Niemann (Hrsg.), "Basel und Bibel". Collected Communications to the XVIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT), Basel 2001, Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums 51, Verlag Peter Lang, Frankfurt/Main-Berlin-Bern etc. 2004, ss. 161-167.
 2. 'Biblia a historia. Dzieje Izraela w świetle nowych badań' (Bible and History. History of Ancient Israel in the Light of New Evidence), in: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 7 czerwca 2000 (Bible in the Year 2000. Proceedings of the Conference Organised by the Department of the Polish Academy of Science and Faculty of Theology, UAM, Poznań, June 7 2000), A. Wójtowicz (ed.), Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2000, pp. 9-27.
 3. 'Problemy socjologicznej identyfikacji na przykładzie sędziów. Urzędnicy w Judzie i w Izraelu w okresie monarchii: XI-VI w. p.n.e.' (Problems of Sociological Identity of Judges. Officialdom in Israel and Judah in the Period of Monarchy: XI-VI BCE), in: Teorie społeczne a możliwości praktyczne. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Socjologii UAM, (Social Theories and Practical aspects. Proceedings of the Conference of Institute of Sociology, UAM, Czerniejewo April 11-12 1996), R. Cichocki (ed.), Media-G.-T., Poznań 1997, pp. 159-174.
 4. 'Urzędnicy w królestwie północnym (Izrael) w VIII w. p.n.e. w świetle pieczęci i Biblii. Próba socjologicznej analizy' (Officials in the Kingdom of Israel in the Light of Seals and Bible. An Essay on Sociological Analysis) in: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Materiały z konferencji, Kraków, 21-23 listopada 1995 (Jews and Judaism in Polish Research. Proceedings of the Conference, Cracow November 21-23 1995), K. Pilarczyk (ed.), Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, pp. 59-79.

Forthcoming

 1. 'Epigraphic Evidence on Royal Officials in Ancient Israel and Judah According to Yitzhak Avishur and Michael Heltzer', Theologia Bogoslovie 3 2003.
 2. Officialdom and Society in the Book of Kings (The social relevance of the state) in: The Books of Kings. Sources, Composition, Historiography and Reception. The Formation and Interpretation of Old Testament Literature (FIOL). Supplements to Vetus Testamentum, André Lemaire, Baruch Halpern (eds.), Brill, Leiden.

Roman Marcinkowski 

 1. G. Stemberger, Geschichte der judischen Literatur, Munchen 1977, "Przegląd Orientalistyczny" 1-2 /1982/, s. 95-97 (recenzja).
 2. F.Werner, Modernhebraischer Mindestwortschatz, Munchen 1979, "Przegląd Orientalistyczny" 3-4 /1982/, s. 199-200 (recenzja).
 3. Traktat Miszny Pesachim, "Euhemer" 3 /1983/, s. 21-38.
 4. Święto Paschy w judaizmie, "Przegląd Orientalistyczny" 1-4 /1984/, s. 156-160.
 5. F.Werner, Modernhebraischer Mindestwortschatz, Munchen 1979, "Rocznik Orientalistyczny" XLV, 1 /1986/, s. 139-141 (recenzja po niemiecku).
 6. IX Światowy Kongres Nauk Judaistycznych, "Przegląd Orientalistyczny" 1 /1987/, s. 96-98.
 7. W.Tyloch a studia hebraistyczne, "Euhemer" 4 /1988/, s. 37-42.
 8. Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939, "Przegląd Humanistyczny" 10 /1990/, s.156-160.
 9. Polacy i Żydzi między powstaniem styczniowym a wybuchem II wojny światowej, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" 3-4 /1990/, s. 183-186.
 10. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939, "Przegląd Orientalistyczny" 3-4 /1990/, s. 363-365.
 11. Miszna-Pesachim, w: Judaizm, Kraków 1990, s.165-178.
 12. Traktat Miszny Pesachim, w: Religie Wschodu i Zachodu, Warszawa 1991, s. 219-220.
 13. Witold Tyloch /1927-1990/, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" 2 /1991/, s.121-122.
 14. Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran, "Przegląd Orientalistyczny" 1-4 /1991/, s. 132-141.
 15. Trudna wolność judaizmu, "Więź" 4 /1992/, s. 115-120.
 16. Dow Ber z Bolechowa - prekursor żydowskiego oświecenia na ziemiach polskich, "Przegląd Orientalistyczny" 3-4 /1993/, s.214-220.
 17. Yoshikazu Shirakawa, Miejsca biblijne, Warszawa 1993 (konsultacja).
 18. Rozważania o judaizmie.(Na marginesie książki E.Levinasa, Trudna wolność), "Przegląd Orientalistyczny" 1-2 /1994/, s. 98-101.
 19. Żydzi w Galicji Wschodniej w świetle Pamiętników reba Dowa z Bolechowa, "Przegląd Orientalistyczny" 3-4 /1994/, s. 153-167.
 20. Pamiętniki reba Dowa z Bolechowa, Warszawa 1994 (książka).
 21. Ofra Gelbart-Avni, Kirot szelo roim (hebr.: Ściany, których nie widać),wyd. Hakibutz Hameuchad, Tel-Aviv 1992, "Przegląd Orientalistyczny" 1-2, 1995, s.103-104 (recenzja).
 22. Miszna - Seder Moed. Skrypt dla studentów hebraistyki, Uniwersytet Warszawski 1995, 333 s.
 23. Pamiętniki reba Dowa z Bolechowa. Wersja dwujęzyczna. Skrypt dla studentów hebraistyki, Uniwersytet Warszawski 1995.
 24. Prof. Witold Tyloch welimudei haiwrit beUniwersitat Warsza (hebr.: Prof. Witold Tyloch a studia hebraistyczne w Uniwersytecie Warszawskim), w: Diwre hakenes haiwri hamadai haasiri beEiropa, HaUniwersita al. szem Karol, Prag 1992, (hebr.: Materiały X Europejskiego Kongresu Języka i Kultury Hebrajskiej, Uniwersytet Karola, Praga 1992), s. 117- 120, Jeruszalaim 1996 (Jerozolima 1996).
 25. Haiwrit al. admat Polin bitkufat haHaskala (hebr.: Język hebrajski na ziemiach polskich w okresie Haskali), w: Mechkarim balaszon haiwrit uwsifruta (Badania nad językiem i literaturą hebrajską), Kenes Helsinki - mai 1994 (Kongres Helsiński - maj 1994), Materiały XI Europejskiego Kongresu Języka i Kultury Hebrajskiej, s. 59-62, Jeruszalaim 1997 (Jerozolima 1997).
 26. Leksykon religii, Verbinum, Warszawa 1997, s. XXI + 591 + 2 nlb. (konsultacja).
 27. Teksty literackie judaizmu - Miszna. Skrypt na prawach maszynopisu. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.
 28. Zakład Hebraistyki Instytutu Orientalistycznego UW, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Materiały z konferencji, Kraków 21-23 listopada 1995, Księgarnia Akademicka - Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997, s.15-17.
 29. Dow Ber z Bolechowa: "Uzupełniać Torę wiedzą światową", w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Materiały z konferencji, Kraków 21-23 listopada 1995, Księgarnia Akademicka - Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997, s. 183-190.
 30. Haiwrit al. admat Polin besof hamea haszmone esre uwitchilat hamea hatsza esre (hebr.: Język hebrajski na ziemiach polskich pod koniec osiemnastego i na początku dziewiętnastego wieku), "Reeh" - Revue Europeenne des Etudes Hebraiques, Nr 3 - 1998, s. 62 - 67.
 31. Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny, Verbinum, Warszawa 1998 (konsultacja).
 32. "Pesachim" - misznaickie źródło wiedzy o żydowskim święcie Pesach. Skrypt. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1998, 151 s.
 33. Mojżesz, w: Wielkie postacie Orientu, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. S. Godzińskiego, Dialog, Warszawa 1999, s. 5 - 11.
 34. Dokumenty hebrajskie w Archiwum Ringelbluma, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, Materiały z konferencji, Kraków, 24-26 listopada 1998, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii i Kultury Żydów Polskich, Kraków 2000, s. 339 - 342.
 35. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, 153 s. (konsultacja naukowa).
 36. Pakiet Informacyjny Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1999/2000, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2000, 171 stron (redaktor naczelny).
 37. Kobieta w tradycji talmudycznej, w: Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2001, s. 209-233.
 38. Reszit "haHaskala" hajehudit al. admat Polin (hebr.: Początek żydowskiego "oświecenia" na ziemiach polskich), "Reeh"- Revue Europeenne des Etudes Hebraiques, Nr 5 - 2001, s. 30-39.
 39. Korot chajaw ufoalo hamadai szel prof. Mosze Szor (hebr.: Życie i twórczość naukowa Prof. Mojżesza Schorra), w: Mechkarim balaszon haiwrit uwsifruta (hebr. Badania nad językiem i literaturą hebrajską), Jeruszalaim (Jerozolima) 2002, s. 113-117.
 40. Jews in Eastern Galicia in the light of The Memoirs of Dov Ber of Bolechow, "Studia Judaica" V: 2002 nr 1(9), s. 41-58.
 41. Luigi Chiarini beWarsza umaamacaw letargem et ha-Talmud lecarfatit (hebr.: Luigi Chiarini w Warszawie i jego usiłowania przekładu Talmudu na język francuski), "Reeh" - Revue Europeenne des Etudes Hebraiques, Nr 7 - 2002, s. 9-18.
 42. Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu, "Studia Judaica" V: 2002 nr 2(10) - VI: 2003 nr 1(11), s. 1-30.
 43. The Precursor of the Jewish Enlightenment in the Polish Lands?, "Rocznik Orientalistyczny", t. LV, z. 1, 2003, s. 45 - 56.
 44. Luigi Chiarini (1789-1832) - jeden z pierwszych hebraistów Uniwersytetu Warszawskiego, "Uniwersytet Warszawski", Nr 2(13) 2003 , s. 24-25.
 45. Pascha według Miszny, "Studia Judaica" VI: 2003 nr 2(12), s. 93-115

Publikacje oddane do druku

 1. Obcy w tradycji talmudycznej, Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Michała Czajkowskiego, pod red. J.Warzechy
 2. Jehude mizrach Eiropa leor ktaw-hajad haiwri misof hamea haszmone esre (Żydzi wschodnio-europejscy w świetle rękopisu z końca XVIII wieku), "Reeh" - Revue Europeenne des Etudes Hebraiques, Nr 8 - 2003, w druku

W przygotowaniu

 1. Gramatyka hebrajska według Luigiego Chiariniego
 2. Hebrajski rękopis z końca XVIII wieku, (książka 300 stron)
 3. Critical Edition of the Hebrew Manuscript Nr 42 from Jews` College London (książka)

Shoshana Ronen 

 1. "The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State", Rocznik Orientalistyczny, LVI, 2, 2003, pp. 5-13
 2. "In Pursuit of the Void: Poland in Contemporary Israeli Literature" Rocnik Orientalistyczny, LVI, 1, 2003, pp. 47-58
 3. "Podróże do polski we współczesnej literaturze izraelskiej", Krasnogruda, nr.16., 2002-2003, pp. 104- 112
 4. Nietzsche and Wittgenstein: In Search of Scular Salvation, Dialog, Warszawa, 2002
 5. "Etos Syjonistyczny w Prozie Izraelskiej" (The Zionist Ethos in Israli Prose), Wojtaszczyk K.A, (ed.), Współczesny Izrael, Fundacja Europa, Warszawa, 2001, pp.68-80
 6. "Sytuacja Kobiety w Izraelu" (The Situation of Women in Israel), in: Chmielowskiej D. et al (eds.), Być Kobietą w Oriencie, Dialog, Warszawa, 2001, pp. 202-206
 7. "Nietzsche and Wittgenstein: On Truth, Perspectivism, and Certainty", Dialogue and Universalism, Vol.XI, No.5-6(2001), pp. 97-115
 8. "Współczesna Proza Izraelska" (Modern Israeli Prose) in: Nowe książki No. 9, 2000 4. pp. 4-8
 9. "Kobiety w Izraelu: W pułapce demokraci i judaizmu" (Women in Israel: Trapped between Democracy and Judaism) in: Zadra No. 1(2), 2000, pp. 24-28
 10. Samouczek języka hebrajskiego (Self-Study Hebrew language book for polish speakers), Wiedza Powszechna & Tel Aviv Books, Tel-Aviv, Warszawa, 2000
 11. "Jak w Polsce być Żydem" (How to be a Jew in Poland) in: Gazeta Wyborcza 8.9.1999, pp. 18-19 (German version was published in: Golem No.1, 1999, pp.23-28)
 12. "Three Types of Jewish Existence in Nietzsche's Philosophy: in: Dialogue
  and Universalism Vol. IX, No.3-4, 1999, pp.107-121
 13. "Nietzsche on Truth and Perspectivism" (in Polish) in: Przegląd Filozoficzny No.4(28), 1998, pp.57-70

Forthcoming

 1. "Polish Jewry after Communism", in: Abramson G. (ed.), The Routledge Encyclopdia of Modern Jewish Culture, Routledge, U.K. (to be published, September, 2004)

My current project, post-doctoral work

 1. The images of Poland and Poles in contemporary Israeli Literature.

Maciej Tomal 

Books

 1. Język hebrajski biblijny ('Biblical Hebrew'), p. 195, Dialog, Warszawa 2000.
 2. Jak modlą się Żydzi. Antologia modlitwy (How Jews People Pray. An Antology of Jewish Prayer), s. 255, Vebrinum, Warszawa 2000.

Articles

 1. Żydzi w Europie ('Jews in Europe'), in: Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy, Eneteia, Warszawa 2004, pp. 127-135.
 2. Symbolika nieba we czesnej literaturze rabincznej ('The Symbol of Heaven in Early Rabinic Literature'), The Pecularity of Man vol. 8, Warszawa-Kielce 2003.
 3. Piękno w Biblii. Kilka uwag dot. Pnp 4, 1-5 ('Beauty in the Bible. Some remarks concerning Pnp 4: 1-5), The Peculiarity of Man" vol. 7, Warszawa -Kielce 2002, pp. 185-192.
 4. Izrael ('Israel'), in: Encyklopedia Hsitoryczna Świata, t. 10, OPRES, Kraków 2002, pp. 338-377.
 5. Fenicja ('Phoenicia'), in: Encykopedia PWN. Historia. Starożytność, PWN, Warszawa 2002, ss. 66-73
 6. Izrael starożytny. Dzieje. Sztuka ('Ancient Israel. History.Art'), in: Encyklopedia PWN. Historia. Starożytność, PWN, Warszawa 2002, pp. 79-89; 91.
 7. Kabała ('Kabbalah'), in: Religia. Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2002, pp. 283-284.
 8. Al-Dżazira i inni (Al-Jazira and Others'), "Charaktery" no. 5 (75), May 2003. p. 40.
 9. Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku ('From the History of the Karaite Anty-Rabinic Polemics'), "Studia Judaica" 2(6) 2000, pp. 161-169;
 10. Narodziny świadomości narodowej Palestyńczyków ('The Birth of the Palestinian Identity'), "Midrasz", April 2000.
 11. Motyw Ogrodu Eden w Księdze Zohar (The Motive of Eden in Sefer ha-Zohar'), "Albo albo" 1/2000, pp. 49-55.
 12. Słowo a nieskończoność ('Word and Infinity'), "Albo albo" 2/2000, pp. 81-86.
 13. Dwie strony muru (Two Sides of the Wall'), "Charaktery" nr 10 (69), październik 2002, pp. 62-63
 14. Harmonia światów (The Harmony of the Worlds), 'Albo. Albo' 2/1998, pp. 84-86.

Forthcoming

 1. Laysa as a Negative Particle According to one Judeo-Arabic Manuscript , 'Studia Arabistyczne i Islamistyczne'.
 2. Języki semickie ('Semitic languages'), in: Encyklopedia PWN.

Editions

 1. Imiona przez Żydów polskich używane. Ha-Shemot ha-paratiyyim shel Yehude Polin, Austeria, Kraków 2002.

Programmes

 1. Post-doctoral programme: 'Tense and Aspect in Modern Central Semitic'.